3. Hiërarchie van instanties en plannen inzake R.O.
 

 

Politieke overheid

Adviesorganen R.O.

Administratie R.O. of Stedenbouw

Vlaamse Gemeenschap/
Gewest

Vlaamse regering
Vlaams Parlement

Vlaamse regering via haar administratie

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)
 met gewestelijke planologische ambtenaren, stedenbouwkundige ambtenaren, stedenbouwkundige inspecteurs 

Provincie

Bestendige Deputatie Provincieraad

provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro)

provinciale stedenbouwkundige ambtenaren

Gemeente

College van Burgemeester en Schepenen (C.B.S.) Gemeenteraad

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren

 

Structuurplannen

Uitvoerings- of bestemmingsplannen

Vlaamse Gemeenschap/ Gewest

ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (VLARUP’s) 
(gewestplannen)

Provincie

provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRSP)

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRORUP’s)

Gemeente

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP)

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GEMRUP’s)

(algemeen plan van aanleg, bijzonder plan van aanleg)