1. Afkortingenlijst

    a. Afkortingen die verband houden met de wetgeving 

18-10

Omzendbrief nr. 18-10 van 20 januari 1978

A.P.A. 

Algemeen Plan van Aanleg

AROL

Administratie van Ruimtelijke Ordening en Landinrichting

AMINAL

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer

AROHM

Administratie van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en 
Landschappen

B.D. 

Bestendige Deputatie

B.P.A. 

Bijzonder Plan van Aanleg

B.S.

Belgisch Staatsblad

B.V.R. 

Besluit van de Vlaamse Regering

BWC

Bestemmingswijzigingscompensatie

C.B.S. 

College van Burgemeester en Schepenen

G.N.O.P.

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

Gecoro

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

GEMRUP

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

GEN

Grote Eenheden Natuur

GENO

Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling

GIS

Geografisch Informatiesysteem voor Vlaanderen

GRSP

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

HRH

Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

IAP

Instituut voor het Archeologisch Patrimonium  zie VIOE

IHD

Instandhoudingsdoelstelling

IVON 

Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk

K.B.

Koninklijk Besluit

M.B. 

Ministerieel Besluit

MER

Milieu-effectenrapport

MINA 

Milieu en Natuur

Procoro 

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening

PRORUP

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

PRSP

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

ROHM

(gevolgd door een provincienaam): Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RVR

Ruimtelijk Veiligheidsrapport

RUP 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

RWO

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

SARO

Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

SBZ-H

Habitatgebied

SBZ-V

Vogelrichtlijngebied

VLABEL

Vlaamse Belastingdienst

Vlacoro

Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening
(afgeschaft in 2011)

VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk

VIOE

Vlaams Instituut  voor het Onroerend Erfgoed

VLARUP

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlaanderen

 

VLM

Vlaamse Landmaatschappij

VMSW

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen


      b. Afkortingen die aanvaard worden bij vastgoedadvertenties

Ag

Agrarisch gebied

Bg

Bosgebied

Dv

Dagvaarding uitgebracht

Gdr

Gebied voor dagrecreatie

Gdv

Geen dagvaarding uitgebracht

Gvg

Geen vergunning uitgereikt

Gvkr

Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Gvr

Gebied voor verblijfsrecreatie

Gvv

Geen verkavelingsvergunning

Iab

Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen

Igb

Industriegebied

Lwag

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Ng

Natuurgebied

Nr

Natuurreservaat

Pg

Parkgebied

Vg

Vergunning uitgereikt

Vkr

Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Vv

Verkavelingsvergunning

Wche

Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde

Wg

Woongebied

Wug

Woonuitbreidingsgebied

Meer info op de officiële site: http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14337