Woordenlijst ruimtelijke ordening en stedenbouw

 

Belangrijke mededeling

Deze woordenlijst vertrekt vanuit het aangepaste decreet op de ruimtelijke ordening zoals het grotendeels in voege is getreden op 1 september 2009. Wat betreft die gedeelten waarvoor nog geen uitvoeringsbesluiten verschenen zijn, is de datum van het in voege treden 1 januari 2010.  Dit decreet is  in  gecoördineerde versie opgenomen in de Vlaamse Codex. De niet-gecoördineerde versie is, vertrekkende van de oude nummering, verschenen in het Belgisch Staatsblad (uitgave 1) van 15 mei 2009. De concordantietabel is opgenomen als bijlage III bij de Vlaamse Codex en ook verschenen in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, nr. 54 (2009), p. 197-207. Er werd evenwel voor geopteerd om een aantal termen die verbonden zijn met de lange geschiedenis van de problematiek van de weekendverblijven toch in deze woordenlijst op te nemen, ook al komen ze in de huidige vigerende wetgeving niet meer voor. In dit geval is het lemma in het knalrood aangeduid. Een instelling die is afgeschaft na de invoegetreding van de codex is gemarkeerd in donkerrood.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Deze woordenlijst bestaat uit vier delen:

Kern van deze woordenlijst vormt de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening. De problematiek rond natuur- en milieubeheer werd slechts in zeer beperkte mate opgenomen in functie van (verblijfs-)recreatie.

In de woordenlijst is ieder woord/lemma als volgt opgebouwd:

Begrip (afkorting) [relevante wetgeving waar het begrip voorkomt] : korte verklaring.
Woorden in de uitleg die elders worden verklaard zijn via gecursiveerde springfuncties te bereiken.  Verwijzingen naar interessante webstekken via rechte springfuncties. Een in vet aangeduid artikelnummer bij een verwijzing naar de codex geeft in een anders wat onoverzichtelijke lijst de basiswetgeving aan.

Bij wijze van voorbeeld:

Bijzonder Plan van Aanleg (B.P.A.) [ Coördinatiedecreet R.O., art. 14-22; Decreet R.O.(oud), art. 48-53, 201] : plan dat door de gemeentelijke overheid wordt opgesteld en dat een beperkt deel van het grondgebied ordent. Dit type plan zal vervangen worden door of geïntegreerd worden in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 

Alle opmerkingen of suggesties i.v.m. deze woordenlijst kunt u steeds doormailen naar:
I.Derycke@skynet.be
 

Verklaring van de wetgeving

Codex R.O.: Decreet op de ruimtelijke ordening zoals het werd gewijzigd door het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-, vergunningen en handhavingsbeleid van 27 maart 2009, B.S. 15 mei 2009, 37238-37356. Aangepast door het eerste reparatiedecreet: Decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid, B.S., 9 augustus 2010, 50844-50856. Lees ook het artikel: B. Roelandts en P.-J. Defoort, 'Eerste reparaties aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening', in: Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, nr. 61 (2011), pp. 5-35.

Coördinatiedecreet R.O.: Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, B.S. 15 maart 1997, 6104-6133, gewijzigd door het decreet van 26 april 2000 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, B.S. 29 april 2000, 13586-13594. Dit is opgeheven door het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijk plannings-, vergunningen en handhavingsbeleid, B.S. 15 mei 2009, 37238-37356.

Decreet R.O (oud).: Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, B.S. 8 juni 1999 (1ste uitgave), 21001-21049, gewijzigd door het decreet van 26 april 2000 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, B.S. 29 april 2000, 13586-13594; via het internet: http://www.staatsblad.be
De belangrijkste daaropvolgende wijzigingen betreffen vooral de zonevreemde constructies en bedrijven en het handhavingsbeleid.

Decreet G.P.: Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009, B.S. 15 mei 2009, 37357-37456.

Decreet Natuurbehoud: Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, B.S. 10 januari 1998, 599-614.

Meer details over de Vlaamse wetgeving vindt men in de Vlaamse Codex, te raadplegen op het internet: http://212.123.19.141
Een uitstekende website over ruimtelijke ordening is verder nog: http://www.ruimtelijkeordening.be